top of page

Pre K Teachers

0039.jpg

Linh Tang

Ms. Linh has been a Vietnamese Dual Language teacher since 2003. She has been teaching pre-kindergarten in a dual language setting since 2011. Prior to her work as a Pre-K dual language teacher, Ms. Linh had the opportunity to teach Pre-K, Kinder, First, and Second graders at Summitt and at Walnut Creek Elementary Schools. 


She graduated from Trinity University with a Bachelor’s Degree in Economicsin 1999, and worked in the private sector for several years doing IT consulting. Her love for teaching as a volunteer with young children later inspired and propelled her to pursue her teaching credentials at the University of Texas at Austin. Ms. Linh began her teaching career in 2003 and has loved being a teacher ever since.   

 

Cô Linh là giáo viên trong Chương Trình Song Ngữ Việt Mỹ từ năm 2003.  Cô bắt đầu chuyên dạy lớp mầm non trong môi trường song ngữ vào năm 2011.  Trước khi chuyên dạy lớp song ngữ mầm non cô đã có kinh nghiệm dạy các lớp mầm non, mẫu giáo, lớp 1, và lớp 2 tại trường tiểu học Walnut Creek và Summitt. 

 

Cô Linh tốt nghiệp với bằng cử nhân về kinh tế từ trường đại học Trinity University vào năm 1999, và sau đó cô làm cố vấn cho công ty tư nhân vài năm.  Vì sự đam mê và yêu mến khi dạy các em trong lúc làm tình nguyện viên cô đã quay trở lại học đường để lấy bằng phép Giáo Dục với trường đại học UT-Austin. Cô Linh bắt đầu vào ngành giáo dục năm 2003 và rất là yêu thích được làm một giáo viên từ đó. 


E-mail: linh.tang@austinisd.org    Work: (512) 841- 1325

bottom of page